Algemene voorwaarden

Mavanti


Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Mavanti: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Latorem BV gevestigd aan het
Tasveld 18 te Montfoort, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 72344180;
b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn
beroep of zijn bedrijf die producten bij Mavanti bestelt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mavanti en de klant;
d. website: de website www.mavanti.nl die door Mavanti wordt beheerd en waar de klant
producten bij Mavanti kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mavanti en op elke tot
stand gekomen overeenkomst tussen Mavanti en de klant. De tekst van deze algemene
voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Mavanti vervangen
worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Mavanti niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mavanti in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Mavanti heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de
versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het plaatsen van de
bestelling, tenzij de klant na de bestelling akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van
de algemene voorwaarden.
Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1. De producten op de website worden niet aangeboden aan consumenten. Enkel bedrijven
kunnen via de website bestellingen plaatsen.
3.2. Ieder aanbod en alle offertes van Mavanti zijn vrijblijvend.
3.3. Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten.
3.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, in een offerte of op de website
binden Mavanti niet.
3.5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
3.6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
Artikel 4. Website
4.1. Mavanti garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat
alle fouten zullen worden verbeterd.
4.2. Mavanti is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.
Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden
5.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een
verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
5.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel
te kraken.

5.3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor
de juiste werking van computersystemen van Mavanti of derden wordt aangetast dan wel dat
daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
Artikel 6. Account
6.1. Om een bestelling te kunnen plaatsen via de website dient de klant een account te hebben
aangemaakt op de website. De klant kan een account aanmaken door via de website het
registratieformulier volledig en correct in te vullen en in te sturen. De klant ontvangt via de e-
mail een bevestiging nadat hij zijn account succesvol heeft aangemaakt.
6.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens.
De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens
in geen enkel geval door te geven aan derden. Mavanti kan er niet aansprakelijk voor worden
gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant.
Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account,
dan dient de klant Mavanti daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 7. De overeenkomst
7.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant is ingelogd op de website en het gehele
bestelproces via de website heeft doorlopen.
7.2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat
hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
7.3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Mavanti de klant onverwijld een
bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige
gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-
mail van Mavanti heeft ontvangen, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met Mavanti.
7.4. Via de website kunnen enkel standaard producten besteld worden. Wenst de klant een
maatwerk product, dan dient de klant contact op te nemen met Mavanti voor een offerte.
Artikel 8. Annulering
8.1. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.
8.2. Het herroepingsrecht is op de bestellingen die via de website geplaatst zijn niet van
toepassing aangezien de klant een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in
de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.
Artikel 9. De prijzen
9.1. De klant kan de prijzen op de website pas zien nadat de klant is ingelogd op de website.
9.2. De door Mavanti opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
9.3. Mavanti heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst
10.1. Mavanti zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap en techniek.
10.2. Mavanti heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving
aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van
derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
verrichten.
Artikel 11. Verplichtingen van de klant
11.1. De klant draagt er zorg voor dat gegevens die Mavanti nodig heeft voor het naar zijn
oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking
komen van Mavanti.
11.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Mavanti verstrekte
gegevens en informatie.
Artikel 12. Levering
12.1. De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres.
12.2. Mavanti heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.
12.3. De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen.

12.4. Indien de klant de bestelde producten niet afneemt, dan worden de producten voor
rekening en risico van de klant opgeslagen.
12.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en
belastingen m.b.t. de producten.
12.6. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten
zijn afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres.
12.7. De verzendkosten worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de
website aan de klant kenbaar gemaakt.
12.8. In principe worden bestellingen enkel binnen Nederland en België geleverd. Wenst de
klant dat de bestelling buiten Nederland of België geleverd wordt, dan dient de klant contact
op te nemen met Mavanti om naar de mogelijkheden te vragen.
Artikel 13. Leveringstermijn
13.1. De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te
beschouwen. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant niet het recht op
kosteloze ontbinding van de overeenkomst of op enige andere vorm van compensatie.
13.2. De leveringstermijn vangt aan nadat Mavanti de bestelling heeft bevestigd en alle voor
de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens via de e-mail in het bezit van
Mavanti zijn.
13.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van
een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Mavanti ligt en niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene
voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge
van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 14. Klachten
14.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering te
controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd;
c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen
worden voor normaal gebruik.
14.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de levering
aan Mavanti kenbaar te worden gemaakt.
14.3. De klant is verplicht Mavanti de mogelijkheid te geven om een klacht te controleren. In
dat kader kan Mavanti van de klant verlangen dat hij het product terugstuurt. Het feit dat
Mavanti overgaat tot het onderzoeken van een klacht, impliceert niet dat Mavanti erkent dat
het product gebrekkig is.
14.4. Indien de klant aantoont dat het geleverde product op het moment van levering
gebrekkig was, dan zal Mavanti naar zijn keuze het product repareren, een vervangend
product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van
Mavanti is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.
14.5. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling,
waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
14.6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
14.7. Klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen
indien:
a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het
product zijn uitgevoerd;
c. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke afwijkingen in afmeting, kleur,
kwaliteit, vorm, e.d.
Artikel 15. Betaling
15.1. De betaalmogelijkheden staan op de website vermeld.
15.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, de wettelijke
handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant geen gehoor geeft
aan een door Mavanti gestuurde ingebrekestelling, dan kan Mavanti de vordering uit handen
geven. Alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als

buitengerechtelijk, komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,-.
15.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant
zijn de vorderingen van Mavanti op de klant onmiddellijk opeisbaar.
15.4. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde
rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na
voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de
openstaande hoofdsom.
15.5. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum
schriftelijk of via de e-mail bij Mavanti te worden ingediend. Reclames ten aanzien van de
factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Mavanti,
totdat alle vorderingen die Mavanti op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant
de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
16.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Mavanti te bewaren. De klant
dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Mavanti veilig te stellen.
16.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Mavanti niet of niet volledig nakomt en in
geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Mavanti
gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van
Mavanti op volledige schadevergoeding.
16.5. Indien Mavanti gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel,
dan is de klant verplicht Mavanti toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van
Mavanti zich bevinden. Alle kosten die Mavanti moet maken om de producten terug te nemen
komen voor rekening van de klant.
16.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Mavanti
daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de
curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Mavanti.
16.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Mavanti toekomende
rechten onverlet.
Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring
17.1. Mavanti kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2. Mavanti is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet
tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van
zijn website wegens onderhoud of anderszins.
17.3. Mavanti is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mavanti is
uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.4. Mavanti is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van
verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.5. In geen geval is Mavanti aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt
doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is
of is gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies.
17.6. Mavanti is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade,
opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

17.7. Indien Mavanti aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Mavanti beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van
Mavanti gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de
schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Mavanti
beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
17.8. Mavanti heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de
klant ongedaan te maken of te beperken.
17.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook
jegens Mavanti vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Mavanti
kan aanwenden.
Artikel 18. Overmacht
18.1. Van overmacht aan de zijde van Mavanti is onder andere sprake indien Mavanti
verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog en oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, brand, diefstal,
waterschade, overstroming, werkstakingen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden,
internetstoring, stroomstoring, bedrijfsstoring, in- en uitvoerbelemmeringen, blokkades,
transportmoeilijkheden, virusinfectie of computervredebreuk door derden.
18.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming
van een leverancier van Mavanti.
18.3. Voor zover Mavanti ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mavanti
gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren.
18.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Mavanti de klant daarvan zo
spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 19. Opschorting en ontbinding
19.1. Mavanti is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op
te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Mavanti ter kennis is gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen.
19.2. Mavanti is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen
uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan
een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een
ingebrekestelling achterwege blijven.
19.3. Voorts is Mavanti bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.4. Mavanti is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van
betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard
of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te
voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of
ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
19.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mavanti op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Mavanti de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
19.6. Mavanti behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 20. Geheimhouding
20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal
deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

20.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Mavanti
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en Mavanti zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mavanti
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten
21.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de
website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken,
handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Mavanti aan de klant verstrekte gegevens
betreft, verblijft bij Mavanti of bij zijn licentiegever(s). De klant dient de intellectuele
eigendomsrechten van Mavanti en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.
21.2. Mavanti behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor zijn eigen promotie
te gebruiken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Derhalve heeft
Mavanti het recht een of meerdere foto’s van het opgeleverde werk op zijn website te
plaatsen.
Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Op overeenkomsten tussen Mavanti en de klant is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
22.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Mavanti worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mavanti gevestigd is.

Mavanti verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is te vinden op de website van Mavanti, Privacy statement. Indien Mavanti als verwerker in de zin van de AVG is aan te merken, dan zal Mavanti een verwerkersovereenkomst aangaan.’